صفحه اصلی     تاریخچه     انتشارات     پیام فدائی     نشریه ۱۹ بهمن     صدای چریکها / سرودهای انقلابی       زنان      کارگری      آرشیو مقالات      تماس با ما                آثار کلاسیک مارکسیستی    مطالب برگزیده    ویدیو کلیپ ها    اسناد خیانت اکثریت و حزب توده    کتاب فروشی الکترونیکی     English/Other Languages  


مجموعه ای از مقالات لنین


لنین: به رفقای کمونیست آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، داغستان و جمھوری کوھستانی‏
لنین: نامه‌ای به یک رفیق ‎ – در مورد وظایف سازماندهی ما ‎
لنین: "جنگ پارتیزانی" با مقدمه ای از اشرف دهقانی
لنین: یادبود کمون
لنین: "مارکسیسم و رفرمیسم"
ایوان واسیلیویچ بابوشکین - نوشته ولادیمیر ایلیچ اولیانوف (لنین)
به کارگران زن ! (ترجمه ای از نوشته لنین)
درس های انقلاب (۱۹۱۷)
سوسیالیسم و جنگ
دولت
چند مقاله از لنین:
جنگ و انقلاب
صدای یک سوسیالیست شریف فرانسوی
"رسوائی" آن چنان که سرمایه داران و پرولتاریا آن را درک می کنند
بخشی از "نامه به گ . ی . زینویوف"
چند مقاله از لنین:
سوسیال دموکراسی و دولت موقت انقلابی
دیکتاتوری انقلابی – دموکراتیک پرولتاریا و دهقانان
نیروهای محرکه و چشم انداز انقلاب روسیه
شیوه برخورد به احزاب بورژوائی
ارزیابی انقلاب روسیه (۱۹۰۵)
دموکراسی و نارودنیسم در چین
نامه هائی در باره تاکتیک – نامه اول
سوسیالیسم و مذهب
مجموعه سخنرانی های لنین در کنگره های انترناسیونال کمونیستی (کمینترن)
نامه‌هایی از دور
انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد
امپریالیسم بمثابه بالاترین مرحلۀ سرمایه داری
در اطراف شعارها
دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکراتیک
در بارۀ حق ملل در تعیین سرنوشت خویش
سه منبع و سه جزء مارکسیسم
دوران جدید و اشتباهات قدیم به صورت جدید
ارتش انقلابی و دولت انقلابی !
درباره برخی از خصوصیات تکامل تاریخی مارکسیسم
وظائف انقلاب
مقدرات تاریخی آموزش کارل مارکس
پیرامون دو خط در انقلاب
درباره غرور ملی ولیکاروسی
استولیپین و انقلاب
مارکسیسم و رویزیونیسم
اعتلاء انقلابی
مارکسیسم و رفرمیسم
دو اوتوپی
درباره شعار کشور های متحده اروپا
در باره قدرت دوگانه
درس های قیام مسکو
مارکسیسم و قیام
درس های انقلاب
ترازنامه مباحثه ای پیرامون حق ملل در تعیین سرنوشت خویش
دموکراسی کارگری و دموکراسی بورژوایی
دولت و انقلاب