رادیوی اینترنتی چریکهای فدایی خلق ایران

            صفحه اصلی     تاریخچه     انتشارات     پیام فدائی     نشریه ۱۹ بهمن     صدای چریکها / سرودهای انقلابی       زنان      کارگری      آرشیو مقالات      تماس با ما                آثار کلاسیک مارکسیستی    مطالب برگزیده    ویدیو کلیپ ها    اسناد خیانت اکثریت و حزب توده    کتاب فروشی الکترونیکی     English/Other Languages  سایر صفحات صوتی / تصویری :

   سخنرانی ها   

   گفتار ماهانه   


سرودهای انقلابی
معرفی سرود ها

آرمان خلق

(با صدای رفیق حمید اشرف)آرمان خلق

آفتاب کاران جنگل

(اجرای دوم)

آفتاب کاران جنگل

(اجرای اول)


باد و توفان

شانزدهم آذر

آزادی خواهی

آتش


بهار خلق

(با صدای رفیق حمید اشرف)بهار خلق

باغ بهرنگ

(اجرای دوم)

باغ بهرنگ

(اجرای اول)
چهار ترکمنبیداران جنگلبر پا خیزبهاران خجسته باد


سرود چریکهای فدائی خلق ایران

(با صدای رفیق حمید اشرف)

فدائی

(با صدای رفیق حمید اشرف)فدائیدایه دایه


هماره یاد

(اجرای دوم)

هماره یاد

(اجرای اول)ای رفیقانافتخار
خروش کارگرکارگرهوشی مینگل مینا
کوهپایهانترناسیونالخون ارغوان هاخلق ترکمن


پرچمدار ستمکشان

(با صدای رفیق حمید اشرف)مرداد گرانمیهنمن چریک خلقم
رود

راه تازه

(با صدای رفیق حمید اشرف)

پرنیان شفق

(اجرای دوم)

پرنیان شفق

(اجرای اول)
صمد ، راه توصمدروز رستاخیز خلقروز کارگر
زندانیسرود نوروزیشهیدان تیرسپیده


سرود افتخار

(اجرای دوم)

سرود افتخار

(اجرای اول)شهاب روشنائیسال پنجاه


بارون میاد

یحیی

شهرزاد - داستان های ۱۰۰۱ شب ‏

(ریمسکی کورساکف)

موسیقی فیلم "زد" - ۲ ‏

(میکیس تئودوراکیس)

موسیقی فیلم "زد" - ۱ ‏

(میکیس تئودوراکیس)

موسیقی فیلم "تحت محاصره"‏

(میکیس تئودوراکیس)
متن برخی از سرودهای انقلابی