فرازهايی از

 
تاريخ چريکهای فدايی خلق ايران

اشرف دهقانی 


در اين نوشته من با تاکيد بر خطوط اصلی نظراتی که سازمان ما بر پايه آنها بنيان گذاشته شد، سعی کرده ام گوشه هائی از تجربيات چريک های فدائی خلق ايران در سال های ۵۰ را بيان کنم.
با اين باور که انتقال تجارب آن سالهای پربار مبارزاتی به نسل جوان، نيروهای مبارز و کمونيست را در تعقيب راه انقلاب ايران ياری خواهد رساند اميدوارم در فرصتی ديگر بتوانم فرازهای هر چه گسترده تری از تاريخ چريکهای فدائی خلق ايران را به رشته تحرير درآورم.


در اين نوشته من از خودم بعنوان سوم شخص اسم برده ام و راوی مطلب ما می باشد. فکر کردم اين روش برای برآورده کردن منظور فوق بهتر باشد.


اشرف دهقانی

ارديبهشت ۱۳۸۰فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم