حمید شجاعی) یکی از هواداران سابق اقلیت(

در حرف بر علیه اپورتونیسم اما در عمل نشستن در کنار آن!

چند وقت پیش در برنامه پرگار تلویزیون بی بی سی شاهد کنار هم نشستن فرخ نگهدار عضو سابق (فدائیان اکثریت) و حسن بهزاد عضو و نماینده فدائیان اقلیت و دو شخص دیگر که در این بحث شرکت داشتند بودم. 

از آن جا که من یکی از هواداران سابق فدائیان اقلیت هستم و تا آن جا که به یاد دارم موضع این جریان (فدائیان اقلیت) همواره در قبال جریاناتی مانند حزب توده و اکثریت ، طرد و افشاء این جریانات بود، از این رو  مشاهده این برنامه برایم بسیار بسیار تاسف بار بود. آن هم جریانی که به یاد دارم در خارج از کشور در مبارزه با اپورتونیست ها، اکثریت خائن که جای خود دارد، برخورد هوادارانش به برخورد های فیزیکی شدیدی هم  انجامید. (درست یا غلط بودن این روش ها بحث دیگری است) به همین خاطر پیش خود می گویم چه شده است آیا اکثریتی های خائن عوض شده اند و دیگر خائن نیستند یا اقلیت تغییر کرده و دیگر حتی قادر به دفاع از مواضع اقلیت سابق هم نمی باشد؟  این فکر مرا به تاریخ جنبش انقلابی کشورمان می برد و به یاد می آورم که چگونه اپورتونیسم چه ضربات بسیار بسیار سنگینی که به جنبش وارد نساخت و هم امروز هم وارد نمی کند!

به عقیده من بحثی که از بی بی سی بخش فارسی پخش شد نه برای روشن نمودن حقیقت بلکه برای خاک پاشیدن به چشم بینندگان و نمایش دمکراسی بود و به همین دلیل هم نماینده اقلیت مجاز نبود در کنار کسی بنشیند که خود اقلیتی ها همواره وی را خائن خطاب می کردند و احتمالا می کنند.

از آن جا که بحث این برنامه در رابطه با درستی و یا نادرستی مبارزه مسلحانه در سالهای 57-60 بود و در این مقطع همان طور که اقلیت همیشه می گفت جامعه با کشمکش انقلاب و ضد انقلاب مواجه بود، و یکی از حساس ترین لحظات تاریخی در کشورمان در حال ورق خوردن بود،  بنابرین بدون توجه و تاکید بر این واقعیت چنین بحثی بی پاسخ می ماند. درست در همین سال ها بود که رژیم جمهوری اسلامی شروع به قلع و قمع توده ها و پس گیری دستاوردهای انقلابی آن ها نمود. و درست در همین کشاکش بود که جریانی مانند اکثریت حمایت خود را از این رژیم شروع می کند و در این حمایت تا آن جا پیش می رود که در سرکوب مردم مددکار وی می گردد. و به همین دلیل هم  یکی از چیز هائی که در این گفتگو مرا به اندیشه واداشت ، حرف های آقای حسن بهزاد است چرا که تنها چیز مهمی که در مورد فرخ نگهدار (خائن) می گوید این است که شما در کنار رژیم جمهوری اسلامی با این رژیم همکاری کردید. اما این حرفی است بسیار بسیار ساده که هر کسی این را می داند و احتیاج به توضیح نیست، چیزی که احتیاج به توضیح بود نتایجی است که از این همکاری حاصل شد و حد این همکاری و جنایاتی که این جریانات در همکاری با رژیم انجام دادند.

این که باز مردم را به کشتارگاه ها و قتل گاه های جمهوری اسلامی کشاندن، اینکه رفقای سابق خود را لو دادن، این که در در و دیوار های شهر و خیابان ها نوشته شده بود سپاه پاسداران را به سلاح سنگین مسلح کنید، ضد انقلابون را به کمیته ها معرفی کنید، این واقعیت ها باید گفته می شد. در شرایطی که زندان های رژیم پر از مبارزانی بود که برای آزادی و دمکراسی مبارزه می کردند و شکنجه های ددمنشانه رژیم را دیدیم و می بینیم و صد ها فاجعه دیگر و  در همه این وقایع اکثریت دست خود را به خون مردم آعشته می کند و باز جنایت و خیانت اکثریتی که بیداد می کند. و اینها همه در مقابل چشم اکثر ما اتفاق افتاد.

آقای بهزاد در بحث خود این احساس را به من داد که درک درستی از مبارزه طبقاتی ندارد چرا که در شرایطی که تلاش مجری برنامه این بود که خشونت های جمهوری اسلامی را به حساب مبارزه مسلحانه خلق کرد و ترکمن صحرا و سازمانهای سیاسی بگذارد و سرکوب های رژیم را توجیه کند نتوانست از نظریه خود مبنی بر درست بودن مبارزه مسلحانه بعد از قیام به درستی دفاع کند. در حالی که بر هیچ کس پوشیده نیست که جمهوری اسلامی اساسا به این دلیل به قدرت رسید که انقلاب مردم ما را سرکوب کند همانطور که کرد. بنابراین وقتی که رژیمی را روی کار آورده اند که انقلابی را سرکوب کند ساده لوحانه است که  سازمان های سیاسی و خلق کرد و ترکمن صحرا را مسبب خشونت جلوه دهیم و توصیح ندهیم که چرا و از کجا این سیاست های ارتجاعی و ضد بشری ناشی می شود. تنها در این صورت بود که می شد اراجیف فرخ نگهدار خائن که مدعی بود جامعه شرایط مبارزه مسلحانه را نداشته و هم از ادعای گوینده بی بی سی که می گوید اگر جامعه شرایط مبارزه مسلحانه را نداشته پس گروه های سیاسی اشتباه کرده اند را افشاء نمود.

در تمام طول بحث فرح نگهدار خائن مخالف کوچکترین مبارزه رادیکال علیه رژیم جمهوری اسلامی بود. که البته امر دور از انتظاری نبود. و هر کس می دانست که چنین مهره بد نامی چه خواهد گفت پس آیا کسانی که حسن بهزاد را به چنین میدان هائی می فرستند که کاری کاملا در مغایرت با مواضع انقلابی بود حداقل نمی بایست از وی بخواهند که فرخ نگهدار خائن را به پرتگاه برده و عمل ننگین آنان را به توده ها نشان دهد؟

امروز نماینده  فدائیان اقلیت کنار یک خائن می نشیند که معتقد است باید با قانون پیش رفت یعنی با قانون جمهوری اسلامی،  خودتان مقایسه کنید ، اگر فردی با شما وارد یک بحث بشود و از شما بخواهد قانون ارتجاعی جمهوری اسلامی را رعایت کنید و مبارزات قهرمانانه خلق کرد و ترکمن صحرا و خلق های دیگر را محکوم اعلام کند و دادن سلاح به جمهوری اسلامی را تائید کند، با چنین جانوری شما چگونه برخورد خواهید کرد؟

در واقع به نظر من زوایای زیادی در این شو تلویزیونی وجود داشت که می شود به آن ها پرداخت. از ناتوانی نماینده فدائیان اقلیت حتی در توضیح درستی جوخه های رزمی گرفته تا روش نوین طرد و افشاء خائنین اکثریتی که حسن بهزاد ها در پیش گرفته اند!  اما چون مطلب را طولانی می کند از آن می گذرم. و تنها تاسف عمیق خودم را از آن چه که دیدم بار دیگر بیان کرده  و متاسفم که امروز باید شاهد صحنه ای باشم که دیدنش خوش آیند نیست. همانطور که قبلا تجربه کرده ایم حزب توده نقش معلم را برای فدائیان اکثریت داشت و متاسفانه در این برنامه شاهد بودیم که فرح نگهدار خائن هم دارد در نقش معلم آقای حسن بهزاد ظاهر می شود!

خرداد 1391