نظام گل مژده

 

تحقیر و سرکوب پناه جویان افغان جلوه ای از ماهیت سرکوب گر جمهوری اسلامی

 

به دنبال این که نیروی انتظامی استان فارس در شیراز اعلام کرد نزدیک به 280 نفر از اتباع بیگانه غیر مجاز را در شیراز دستگیر کرده است؛ تصاویری از پناه جویان و مهاجرین افغانستانی در رسانه های جمهوری اسلامی درج گشت که نشان دهنده هتک حرمت و هویت انسانی آن ها و تعرض به حقوق انسانی شان بود. در این تصاویر ، افغانستانی های دستگیر شده در حالی که چشمان شان با چشم بند بسته شده بود و برخی از آن ها زنجیر به پا داشتند ، در قفس هائی قرار داده شده و در همین حالت به نمایش عموم گذاشته شدند.  آن چه در نگاه اول به این تصاویر نظر هر کس را به خود جلب می کرد ، بر خورد به غایت تحقیر آمیز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با دستگیر شدگان و هتک هویت انسانی و حقوق پناه جوئی و مهاجرتی آن ها می باشد.  نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در شرایطی دستگیر شدگان را چشم بسته در قفس محبوس کرده و به نمایش عمومی گذاشته است که تنها اتهام آن ها "اتباع بیکانه غیر مجاز" اعلام شده است.  آن هم در شرایطی که جمهوری اسلامی می داند که بیش از سه دهه است که پناه جویان افغان ، به دلیل شرایط جنگی کشورشان و صرفا جهت حفظ بقا و صیانت نفس خویش ، آوارۀ ایران و اقصی نقاط جهان گشته اند.  تصاویر مربوط به این دستگیری ها و در قفس انداختن ها ، چنان دل هر انسان شرافتمندی را به درد می آورد که سکوت در برابر آن را تقریبا ناممکن می سازد.

 

واقعیت این است که شهروندان افغانستان که در نزدیک به چهار دهۀ گذشته در معرض انواع حملات و درگیری ها و جنگ های داخلی و خارجی سازمان داده شده توسط نیروهای امپریالیستی و سرمایه داران بومی و منطقه ای قرار گرفته یودند در طول چهل سال گذشته و در ابعادی میلیونی راهی کشورهای همجوار افغانستان گشتند تا از آن جا راهی به جایی امن و سرپناهی و شغلی و ماوایی برای صیانت از خانواده خویش بیابند.  از جمله کشورهایی که ستمدیدگان افغان به دلیل مرزهای مشترک بسیار طولانی با آن به آن جا پناه می جویند ، ایران می باشد. ایرانی که زیر سلطه جمهوری اسلامی ، دریکی از سیاه ترین دوران تاریخ خود به سر می برد. به همین دلیل هم ستمدیدگان بی پناه افغان در شرایط  بی پناه گاهی ، به جائی پناه برده بودن که می بایست برای حفظ و حراست از خود به بیگاری تن داده و در مزرعه و کارخانه و در شهر و روستا و جبهه و پشت جبهۀ ، برای پر کردن کیسه سرمایه داران انگل صفت ایرانی از جان و روان خود مایه بگذارند. کارگران افغان ضمن تحمل شرایط کاری سخت تر از همتای ایرانی خویش با دستمزدی به مراتب کم تر و در نتیجه با استثماری هر چه شدیدتر به سود دهی بیشتری برای صاحبان قدرت و ثروت می پردازند. تازه با نگاهی اجمالی به اخبار و اطلاعات درج شده در رسانه ها فورا متوجه انبوهی از اخبار می شویم که در آن ها در انواع و اشکال مختلف مستقیم و غیر مستقیم تبلیغات حکومتی می کوشد  وضع وخیم بحران بیکاری و اجتناب کارفرمایان در پرداخت حقوق های معوقه و اخراج های فله ای و کسر دستمزدها و لغو قراردادها و سایر تمهیدات ضد کارگری را به گردن حضور کارگر پرکار و ارزان افغان بی اندازد. چنین ترفندی هم در اتحاد کارگران افغان با هم طبقه ای های ایرانی شان اخلال ایجاد می کند و هم مسئولیت بحران های خانه خراب کن نظم سرمایه دارانه ظالمانه حاکم را از دوش سرمایه داران و حامیان شان بر می دارد. چنین تبلیغات فریب کارانه ای در تلاش است تا عامل اصلی بحران و فقر و فاقه کارگران ایران را کارگران و زحمتکشان پناه جوی افغان قلمداد نماید. با توجه به این داده های مختصر و نمودی که تصاویر مورد گفتگو دارند ، بر هر انسان آزاد اندیش و شریفی است که به هر شکل ممکن صدای اعتراض خویش را علیه این رفتار کثیف و ضد انسانی نسبت به افغان های مقیم ایران ، بلند نموده و از حقوق انسانی و اجتماعی آنان دفاع نماید.

 

شهریور 1395