تظاهرات ایستاده به مناسبت 8 مارس، روز جهانی زن!

 

 

8 مارس را با دفاع از مبارزات دلیرانه زنان تحت ستم ایران برعلیه رژیم زن‌ستیز جمهوری اسلامی گرامی داریم!

 

27 سال است رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی، زنان ایران را از کلیه حقوق خویش محروم ساخته و آنها را در معرض بدترین اجحاف‌ها، قرار داده است. تحمیل حجاب اسلامی، سنگسار زنان، تجاوز به زندانیان سیاسی زن، اعمال سیاست آپارتاید جنسی در حق زنان و اعدام هزاران تن از زنان آزاده و مبارز، ماهیت عمیقاٌ ارتجاعی و زن‌ستیزانه رژیم جمهوری اسلامی را، آشکار می‌سازد.

 

بکوشیم تا با منعکس ساختن فریاد حق‌طلبانه زنان محروم ایران و بویژه زنان کارگر و زحمتکش در افکار عمومی، از مطالبات برحق اقتصادی و سیاسی و اجتماعی زنان ایران (نظیر دستمزد برابر در مقابل کار برابر و بهبود شرایط کار، حق انتخاب پوشش، حق سقط جنین و حضانت از فرزند، حق مسافرت و لغو تمامی قوانین مردسالارانه و ضد زن) دفاع کنیم و چهره رژیم ضد مردمی و زن‌ستیز جمهوری اسلامی را هرچه بیشتر افشاء نماییم!

 

با شرکت در این تظاهرات، از پیکار عادلانه زنان تحت ستم و مبارز ایران برای سرنگونی رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی در حد توان پشتیبانی کنیم!

 

زمان: ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر روز شنبه 11 مارس 2006

 

مکان: روبروی ساختمان سابق بانک ملی واقع در

High Street Kensington

نزدیکترین ایستگاه قطار:            High Street Kensington

 

--------------------------------------------------------------------

 

سازمان دمکراتیک و ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان

 

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در انگلستان