یاد رفیق بیژن هیرمن پور گرامی باد!

 

با کمال تأسف مطلع شدیم که رفیق بیژن هیرمن پور در 9 شهریور ماه (1397) برابر با 31 آگوست (2018) در پاریس زندگی را  وداع گفته است؛ وداعی ناگهانی که برای خانواده و همه دوستانش دردناک می باشد.

 

رفیق بیژن یکی از رفقای گروهی بود که به گروه رفیق مسعود احمدزاده معروف گشته است. با توجه به دوستی ای که وی در دوران دانشجوئی با رفیق مسعود احمدزاده پیدا کرده بود ، ارتباط وی با این گروه نیز از طریق رفیق مسعود برقرار شد و از آن پس وی در فعالیتهای مطالعاتی و تحقیقاتی این گروه جهت دستیابی به راه غلبه بر بن بست های حاکم بر جنبش نوین کمونیستی شرکت نمود و به مثابه یک رفیق مسلح به مارکسیسم لنینیسم با قابلیت توضیح تئوریک مسایل جنبش، نقش خود را در رشد این گروه ایفاء نمود.  رفیق بیژن در دی ماه سال 1349 دستگیر شد. او که قلبش با دردها و رنجهای کارگران و ستمدیدگان می تپید در زندان به آرمان های کمونیستی اش پایدار ماند و با برخوردهای آگاه گرانه اش تأثیر به سزائی روی زندانیان جوان مبارز به جای گذاشت. وی پس از یک سال از زندان آزاد شد. در این زمان تشکل چریکهای فدائی خلق در جامعه مطرح شده و با اقدامات انقلابی خود در مسیر رهائی طبقه کارگر پیش می رفت. اما ارتباط بیژن با این سازمان دیگر قطع شده بود.

 

رفیق بیژن هیرمن پور یک بار دیگر پس از قیام بهمن سال 1357، پس از آنکه رفقائی از "سازمان چریکهای فدائی خلق ایران" (سازمانی که در رأسش اپورتونیستها به مثابه ماران خوش و خط و خال لانه کرده بودند) جدا شده و مجدداً تشکل چریکهای فدائی خلق ایران را شکل دادند ، با این تشکل به همکاری پرداخت و نقش بارز خود را در پیشرفت کار آن ایفاء نمود.  این همکاری تا حدود اواخر دهه 60 ادامه یافت و پس از آن اگر چه دیگر ارتباط ها قطع شد ولی دوستی ها حتی به صورت دورادور تا آخر ادامه یافت.

 

ما خاطره رفیق بیژن را با خدمات ارزشمندی که به سهم خود به جنبش نوین کمونیستی ایران نموده است گرامی می داریم و فقدان او را به خانواده و همه عزیزانی که وی را یار و رفیق خود می دانستند ، تسلیت می گوئیم.

 

چریکهای فدائی خلق ایران

 

دوازدهم شهریور 1397 - سوم سپتامبر 2018