فراخوان به آکسیون همبستگی با مبارزات مردم ایران در تورنتو کانادا

در پشتیبانی از اعتصاب رانندگان کامیون که اکنون در تمامی شهرهای ایران به مبارزه و مقاومت در برابر رژیم جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند و همچنین در همبستگی با اعتصابات مردم به پا خاسته میهنمان و مقاومت انقلابی آنان، بر ماست که صدای حق‌طلبانه آنان را به گوش جهانیان برسانیم و با شرکت در این آکسیون، مبارزات مردم را تقویت کرده و پژواک صدای مردم در زنجیر ایران باشیم.

زمان: شنبه ۱۳ اکتبر ۲۰۱۸ از ساعت ۴ تا ۶ بعد از ظهر
مکان: پلازای ایرانیان، خیابان یانگ، شمال خیابان فینچ

پیروز باد مبارزات مردم به پا خاسته ایران!
مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی!

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در تورنتو - کانادا