علیه کشتار و اعدام های رژیم جمهوری اسلامی به پا خیزیم!

 

روز شنبه 22 سپتامبر 2018 ، در سی مین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی به دست جلادان جمهوری اسلامی و در گرامیداشت خاطره هزاران جان شیفته که در جریان این کشتار اعدام شدند و در اعتراض به اعدام های اخیر توسط سردمداران جمهوری اسلامی که تعدادی از زندانیان سیاسی کُرد را اعدام نمودند ، در میدان "ترافلگار اسکوئر" لندن جمع می شویم.  جمع می شویم تا ضمن گرامیداشت یاد همه مبارزینی که برای آزادی و سوسیالیسم جان باختند، به موج کشتاری که جمهوری اسلامی با ترور و اعدام و موشک باران مخالفین راه انداخته اعتراض نموده و پژواک صدای میلیونها ستمدیده ای باشیم که در زیر تیغ دشمن فریاد می زنند: "جمهوری اسلامی ، با هر جناح و دسته ، نابود باید گردد".

 

ایرانیان آزادیخواه!

برای افشای چهره ددمنشانه رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی و دفاع از اعتراضات و مبارزات کارگران و ستمدیدگان در ایران و اعتراض به موج اعدام های اخیر  به این حرکت مبارزاتی بپیوندید.

 

زمان: ساعت 13 تا 15 روز شنبه 22 سپتامبر 2018

مکان: میدان "ترافلگار اسکوئر" در لندن

 

سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن

 

17 سپتامبر 2018