گردهمایی در کاسل - آلمان در پشتیبانی از خیزش توده ها در ایران!

 

در حمایت و پشتیبانی از مبارزات به حق خلقهای مبارز ایران، روز پنجم ژانویه امسال (2018) یک گردهمآئی در مرکز شهر کاسل آلمان برگزار گردید. این گردهمآیی که حدود 200 نفر در آن شرکت کرده بودند ، به دعوت کانون دمکراتیک ایرانیان (شهر کاسل ) برگزار شده بود.

 

در جریان این گردهمآیی در ابتدا از طرف کانون دمکراتیک ایرانیان در حمایت از خیزش جاری توده ها در ایران صحبت شد. بعد از صحبت های این رفیق، یکی از نماینده های چپ آلمان به  صحبت در باره اعتراضات و مبارزات مردم ایران پرداخت و پشتیبانی خود را از این مبارزات اعلام کرد .

 

در فواصل بین سخنرانیها ، مردم به دادن شعارهایی مانند "کارگر ، دانشجو ، اتحاد اتحاد" ، "مرگ بر جمهوری اسلامی" ، "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" ، "اصلاح طلب ، اصول گرا ، دیگه تمومه ماجرا" و غیره می پرداختند. این گردهمایی در انتها با سرود انترناسیونال به پایان رسید.

 

فعالین چریکهای فدائی خلق ایران در کاسل - آلمان

هفتم ژانویه 2018