چریکهای فدایی خلق ایران


فرازهایی از تاریخ چریکهای فدایی خلق ایران

تصاویر برخی از جانباختگان چریکهای فدایی خلق ایران 

اسامی برخی از جانباختگان چریکهای فدایی خلق ایران

 
چریک فدایی خلق

رفیق شهید روح انگیز دهقانی
60/4/8

چریک فدایی خلق

رفیق شهید نوروز قاسمی
60/4/8

چریک فدایی خلق

رفیق شهید بهزاد مسیحا
60/4/8


چریک فدایی خلق

رفیق شهید حسین تنگستانی
60/4/8

چریک فدایی خلق

رفیق شهید قنبر ارغند
60/4/23

چریک فدایی خلق

رفیق شهید علیرضا فارسیان
60/4/27


چریک فدایی خلق

رفیق شهید عبدالحسین عنانی شیشوان
60/4/


چریک فدایی خلق

رفیق شهید کریم فتحی

تابستان ۶۰


چریک فدایی خلق

رفیق شهید حسین پورقنبری
60/5/5


چریک فدایی خلق

رفیق شهید محمدتقی ترابی
60/5/5


چریک فدایی خلق

رفیق شهید محمدرضا رمضانعلی
60/5/5


چریک فدایی خلق

رفیق شهید محمد عظیمی
60/5/5


چریک فدایی خلق

رفیق شهید محمد یزدانی
60/5/5

چریک فدایی خلق

رفیق شهید کامران اسماعیل زاده
60/5/7

چریک فدایی خلق

رفیق شهید ابراهیم جلالی
60/5/10


چریک فدایی خلق

رفیق شهید هادی حسن زاده کرمانی
60/5/24

چریک فدایی خلق

رفیق شهید هامان شفیعی

۲۴/۵/۶۰


چریک فدایی خلق

رفیق شهید لطف اله کیوانی فر
60/6/2

چریک فدایی خلق

رفیق شهید سعید اسماعیل پور موسوی
60/6/6


چریک فدایی خلق

رفیق شهید مانی خداوردی
60/6/6چریک فدایی خلق

رفیق شهید عباس کاتوزیان
60/6/8

چریک فدایی خلق

رفیق شهید سیدمرتضی میررضایی
60/6/11

چریک فدایی خلق

رفیق شهید محمد چشم براه
60/6/12


چریک فدایی خلق

رفیق شهید فریده شمشیری
60/6/16


چریک فدایی خلق

رفیق شهید علیرضا پناهی
60/6/17


چریک فدایی خلق

رفیق شهید بهروز شاهین
60/6/19


چریک فدایی خلق

رفیق شهید حبیب صادقی
60/6/19

چریک فدایی خلق

رفیق شهید امیر نمازی زادگان
60/6/20

چریک فدایی خلق

رفیق شهید رضا خالصی
60/6/27


چریک فدایی خلق

رفیق شهید ماهرخ یوسفی
60/6/27

چریک فدایی خلق

رفیق شهید غلامشاه ضمیری
60/6/27

چریک فدایی خلق

رفیق شهید محمد اسرافیلی
60/6/28

چریک فدایی خلق

رفیق شهید علیرضا تراقچی
60/6/28

چریک فدایی خلق

رفیق شهید نصراله احمدشاهی
60/6/29

چریک فدایی خلق

رفیق شهید عبداله وارشکی
60/6/31

چریک فدایی خلق

رفیق شهید غلامرضا سالاری
60/7/5

چریک فدایی خلق

رفیق شهید کرامت قبادی
60/7/9

چریک فدایی خلق

رفیق شهید خسرو دانش ایران مبارکه
60/7/13

چریک فدایی خلق

رفیق شهید سروش نیکخواه
60/7/13

چریک فدایی خلق

رفیق شهید محمدسعید خرامی
60/7/14

چریک فدایی خلق

رفیق شهید عارف بلوکی
60/7/14

چریک فدایی خلق

رفیق شهید مهناز نجاری
60/7/19

چریک فدایی خلق

رفیق شهید مریم دانش ایران مبارکه
60/7/19

چریک فدایی خلق

رفیق شهید فرشید راحی
60/7/19چریک فدایی خلق

رفیق شهید احمد اسلامی
60/7/20

چریک فدایی خلق

رفیق شهید طاهره قاسمی
60/7/20

چریک فدایی خلق

رفیق شهید محمدامین ترابی
60/7/20

چریک فدایی خلق

رفیق شهید محمود خدادادزاده
60/7/20

چریک فدایی خلق

رفیق شهید فاطمه رخ بین
60/7/20

چریک فدایی خلق

رفیق شهید فتح اله فرید
60/7/20

چریک فدایی خلق

رفیق شهید ناصر مرادی
60/7/20

چریک فدایی خلق

رفیق شهید حسن بشیری
60/7/20

چریک فدایی خلق

رفیق شهید عباس مکاری
60/7/20


 چریک فدایی خلق

رفیق شهید مهوش جوکار
60/7/21

چریک فدایی خلق

رفیق شهید غلامحسین زینی وند
60/7/22

چریک فدایی خلق

رفیق شهید اسماعیل باقری
60/7/29

چریک فدایی خلق

رفیق شهید حمید باقری
60/7/29

چریک فدایی خلق

رفیق شهید محمدقلی جهانگیری
60/8/4

چریک فدایی خلق

رفیق شهید عزیز پوراحمدی
60/8/5

چریک فدایی خلق

رفیق شهید مهین جهانگیری
60/8/5

چریک فدایی خلق

رفیق شهید حسین مدیرشانه چی
60/8/7

چریک فدایی خلق

رفیق شهید محمدحسین خادمی
60/8/7

چریک فدایی خلق

رفیق شهید علیرضا شفیعی
60/8/8

چریک فدایی خلق

رفیق شهید محمدحسین سلیمانی
60/8/13

چریک فدایی خلق

رفیق شهید علی بهروزی
60/8/13

چریک فدایی خلق

رفیق شهید علی برنشان
60/8/15

چریک فدایی خلق

رفیق شهید محمد قادری
60/8/27

چریک فدایی خلق

رفیق شهید حسین رکنی
60/8/28

چریک فدایی خلق

رفیق شهید احمد پیل افکن
60/8/28

چریک فدایی خلق

رفیق ابواقاسم اصغری صحت
60/9/2

چریک فدایی خلق

رفیق شهید عبدالکریم اجیرایی
60/9/3

چریک فدایی خلق

رفیق شهید محمدحسین معینی
60/9/3

چریک فدایی خلق

رفیق غلامرضا شالوردیان چایچی
60/9/14

چریک فدایی خلق

رفیق شهید فریدون شافعی
60/9/26

چریک فدایی خلق

رفیق شهید فرهاد رادور
60/10/7

چریک فدایی خلق

رفیق شهید محمد سعیدی
60/10/7

چریک فدایی خلق

رفیق شهید عبدالصمد بازماندگان
60/10/20

چریک فدایی خلق

رفیق شهید منصور بنازاده
60/10/24

چریک فدایی خلق

رفیق شهید پرویز شانگی پور
60/10/24

چریک فدایی خلق

رفیق شهید حسین مکرانی
60/10/24

چریک فدایی خلق

رفیق شهید رضا حشمت زاده
60/12/16

چریک فدایی خلق

رفیق شهید کاظم
60/12/25

چریک فدایی خلق

رفیق شهید مهشید معتضد

 61/2/12

چریک فدایی خلق

رفیق شهید موسی مکاری
61/2/12


چریک فدایی خلق

رفیق شهید حمید فضل اللهی
61/4/28


چریک فدایی خلق

رفیق شهید شهرام شفیعیان
61/6/1

چریک فدایی خلق

رفیق شهید محمود خاموشیان
61/6/2

چریک فدایی خلق

رفیق شهید امیرمعصوم علیشاهی
61/6/2

چریک فدایی خلق

رفیق شهید شهناز رونابی
61/6/2

چریک فدایی خلق

رفیق شهید احمد کریمی
61/6/2

چریک فدایی خلق

رفیق شهید نصرت کریمی
61/6/2

چریک فدایی خلق

رفیق شهید محمد یوسف پوری
61/6/6

چریک فدایی خلق

رفیق شهید صدیق دیده رو
61/6/29

چریک فدایی خلق

رفیق شهید زاهد سجادی گیلانه ای
61/7/12


چریک فدایی خلق

رفیق شهید سیدعلی اصغر کاسبانه
61/7/27

چریک فدایی خلق

رفیق شهید اکبر ناصری
61/7/27

چریک فدایی خلق

رفیق شهید حسین احمدی
61/7/27

چریک فدایی خلق

رفیق شهید محسن میرفصیحی
61/7/27


چریک فدایی خلق

رفیق شهید علی اصغر ذاکری
61/8/10

چریک فدایی خلق

رفیق شهید زهره حاجیان سه پله
61/12/

چریک فدایی خلق

رفیق شهید مختار نیک نژاد
62/3/17


چریک فدایی خلق

رفیق شهید حمید میرشکاری
62/3/20

چریک فدایی خلق

رفیق شهید رضا زارع
62/3/23


چریک فدایی خلق

رفیق شهید فرج اله نیک نژاد
62/8/1

چریک فدایی خلق

رفیق شهید منصور
62/12/28

چریک فدایی خلق

رفیق شهید میرهادی کابلی
اوایل 63

چریک فدایی خلق

رفیق شهید مهرداد اردوان
64/11/28

چریک فدایی خلق

رفیق شهید حمید آقاوردی زاده
64/12/19


چریک فدایی خلق

رفیق شهید جمشید هدایتی
66/1/27


چریک فدایی خلق

رفیق شهید سلیمان میربلوک
66/1/27

 

 

چریک فدایی خلق

رفیق شهید غلامرضا بانژاد
54/5/17


چریک فدایی خلق

رفیق شهید حسین الهیاری
54/5/17


چریک فدایی خلق

رفیق شهید پروین فاطمی

54/7/8

چریک فدایی خلق

رفیق شهید فرشاد فرجاد

54/7/24چریک فدایی خلق

رفیق شهید پری

54/7/24

چریک فدایی خلق

رفیق شهید علی دبیری فرد

54/7/30

چریک فدایی خلق

رفیق شهید فرهاد سپهری (در ظفار)

54/8/2


چریک فدایی خلق

رفیق شهید فاطمه حسن پور اصیل

54/10/18

چریک فدایی خلق

رفیق شهید مسرور فرهنگ

54/10/19

چریک فدایی خلق

رفیق شهید فاطمه نهانی

54/10/21

چریک فدایی خلق

رفیق شهید بهمن روحی آهنگران

54/10/27

چریک فدایی خلق

رفیق شهید فاطمه افدرنیا

54/11/6

چریک فدایی خلق

رفیق شهید مجید پیرزاده جهرمی
54/11/6

چریک فدایی خلق

رفیق شهید جعفر محتشمی
54/11/6

چریک فدایی خلق

رفیق شهید مسعود پرورش
54/11/6

چریک فدایی خلق

رفیق شهید مصطفی دقیق همدانی
54/11/6

چریک فدایی خلق

رفیق شهید کاووس رهگذر

54/11/17

چریک فدایی خلق

رفیق شهید حمید مومنی

54/11/18

چریک فدایی خلق

رفیق شهید حمید اکرامی

55/1/18


چریک فدایی خلق

رفیق شهید محمدرضا کامیابی

55/1/29


چریک فدایی خلق

رفیق شهید هادی فرجاد

55/2/25


چریک فدایی خلق

رفیق شهید لادن آل آقا
55/2/25


چریک فدایی خلق

رفیق شهید فرهاد صدیقی پاشاکی
55/2/25


چریک فدایی خلق

رفیق شهید مهوش حاتمی
55/2/25


چریک فدایی خلق

رفیق شهید محمدرضا قنبرپور
55/2/25


چریک فدایی خلق

رفیق شهید احمدرضا قنبرپور
55/2/25


چریک فدایی خلق

رفیق شهید عزت غروی
55/2/25


چریک فدایی خلق

رفیق شهید قربانعلی زرکار
55/2/25


چریک فدایی خلق

رفیق شهید ناصر شایگان شام اسبی
55/2/25


چریک فدایی خلق

رفیق شهید ارژنگ شایگان شام اسبی
55/2/25


چریک فدایی خلق

رفیق شهید جهانگیر باقرپور
55/2/25

چریک فدایی خلق

رفیق شهید هوشنگ اعظمی لرستانی

55/2/25


چریک فدایی خلق

رفیق شهید محمود خرم آبادی

55/2/27

چریک فدایی خلق

رفیق شهید مصطفی حسن پور اصیل
55/2/27


چریک فدایی خلق

رفیق شهید فریده غروی
55/2/27

چریک فدایی خلق

رفیق شهید تورج اشنری
55/2/27

چریک فدایی خلق
منوچهر حامدی ‏
55/2/28

چریک فدایی خلق

رفیق شهید میترا بلبل صفت

55/2/28

چریک فدایی خلق

رفیق شهید بهروز ارمغانی
55/2/28


چریک فدایی خلق

رفیق شهید اسماعیل عابدی
55/2/28

چریک فدایی خلق

رفیق شهید زهره مدیرشانه چی
55/2/28


چریک فدایی خلق

رفیق شهید حسین فاطمی
55/2/28چریک فدایی خلق

رفیق شهید مریم شاهی

55/3/5


چریک فدایی خلق

رفیق شهید مینا طالب زاده
55/3/5


چریک فدایی خلق

رفیق شهید علیرضا رحیمی علی آبادی

55/3/31

چریک فدایی خلق

رفیق شهید حسین موسی دوست دموچالی

55/3/31

چریک فدایی خلق

رفیق شهید کاظم غبرایی

55/4/1


چریک فدایی خلق

رفیق شهید نسترن آل آقا

55/4/3


چریک فدایی خلق

رفیق شهید گلرخ مهدوی
55/4/3


چریک فدایی خلق

رفیق شهید حمیدرضا هزارخانی
55/4/3

چریک فدایی خلق

رفیق شهید نادعلی پورنغمه
55/4/3


چریک فدایی خلق

رفیق شهید مریم شاهی

55/4/5


چریک فدایی خلق

رفیق شهید غلامعلی پورنغمه

55/4/6


چریک فدایی خلق

رفیق شهید حمید اشرف

55/4/8


چریک فدایی خلق

رفیق شهید یوسف قانع خشک بیجاری
55/4/8


چریک فدایی خلق

رفیق شهید غلامرضا لایق مهربانی
55/4/8


چریک فدایی خلق

رفیق شهید محمدرضا یثربی
55/4/8

چریک فدایی خلق

رفیق شهید فاطمه حسینی
55/4/8


چریک فدایی خلق

رفیق شهید محمدحسین حقنواز
55/4/8


چریک فدایی خلق

رفیق شهید طاهره خرم
55/4/8

چریک فدایی خلق

رفیق شهید عسگر حسینی ابرده
55/4/8


چریک فدایی خلق

رفیق شهید محمدمهدی فوقانی
55/4/8


چریک فدایی خلق

رفیق شهید علی اکبر وزیری
55/4/8

چریک فدایی خلق

رفیق شهید غلامعلی خراط پور
55/4/8


چریک فدایی خلق

رفیق شهید حمید آرین

55/4/9


چریک فدایی خلق

رفیق شهید بهزاد امیری دوان

55/4/9

چریک فدایی خلق

رفیق شهید افسرالسادات حسینی

55/4/10


چریک فدایی خلق

رفیق شهید نادره احمد قاسمی

55/4/10


چریک فدایی خلق

رفیق شهید سیمین توکلی

55/4/10

چریک فدایی خلق

رفیق شهید حمیدژیان کرمانی

55/4/


چریک فدایی خلق

رفیق شهید مرتضی فاطمی

55/5/21


چریک فدایی خلق

رفیق شهید حسن سعادتی

55/6/8


چریک فدایی خلق

رفیق شهید پرویز داوری

55/6/12

چریک فدایی خلق

رفیق شهید رحیم خدادادی

55/7/6

چریک فدایی خلق

رفیق شهید پرویز نصیرمسلم

55/9/3

چریک فدایی خلق

رفیق شهید زهرا آقانبی قلهکی

55/9/29

چریک فدایی خلق

رفیق شهید خدابخش شالی

55/10/25

چریک فدایی خلق

رفیق شهید انوش فظیلت کلام

55/11/6

چریک فدایی خلق

رفیق شهید کیومرث سنجری

55/11/9

چریک فدایی خلق

رفیق شهید حسین چوخاچی

55/11/13

چریک فدایی خلق

رفیق شهید محمد کاسه چی

55/11/

چریک فدایی خلق

رفیق شهید محسن نوربخش

55/11/

چریک فدایی خلق

رفیق شهید صبا بیژن زاده

55/12/9

چریک فدایی خلق

رفیق شهید بهنام امیری دوان

55/12/9

چریک فدایی خلق

رفیق شهید عبدالرضا کلانتر نیستانکی

55/12/18

چریک فدایی خلق

رفیق شهید یداله سلسبیلی
56/1/9


چریک فدایی خلق

رفیق شهید غزال آیتی
56/1/1


چریک فدایی خلق

رفیق شهید سیمین پنجه شاهی
56/1/10


چریک فدایی خلق

رفیق شهید عباس هوشمند
56/1/10


چریک فدایی خلق

رفیق شهید عبداله پنجه شاهی
56/2/1


چریک فدایی خلق

رفیق شهید نسرین پنجه شاهی
56/2/4


 

چریک فدایی خلق

رفیق شهید هاشم باباعلی

 56/6/6


چریک فدایی خلق

رفیق شهید غلامحسین بیگی
56/6/12


چریک فدایی خلق

رفیق شهید رفعت معماران بناب
57/3/6

چریک فدایی خلق

رفیق شهید سلیمان پیوسته حاجی محله
57/3/6


چریک فدایی خلق

رفیق شهید قاسم سیادتی
57/11/22

چریک فدایی خلق

رفیق شهید بابک سیلانی
57/11/22

چریک فدایی خلق

رفیق شهید خسرو پناهی
57/11/22

چریک فدایی خلق

رفیق شهید مهدی اقتدارمنش
57/11/22

چریک فدایی خلق

رفیق شهید محمدجواد عرفانیان
57/11/22

چریک فدایی خلق

رفیق شهید رضا بهفر
59/6/18

چریک فدایی خلق

رفیق شهید بهزاد یوسفی
59/6/23

چریک فدایی خلق

رفیق شهید اسماعیل هادیان
60/3/7


چریک فدایی خلق

رفیق شهید جواد باقری
60/3/26

چریک فدایی خلق

رفیق شهید اسمر آذری یام
60/4/3


چریک فدایی خلق

رفیق شهید علی حمیدی مدنی
60/4/7

 

 

 

بر حسب توالی روز، ماه و سال

(از خرداد ۱۳۴۹ تا فروردین ۱۳۶۶)

 

 

چریک فدایی خلق

رفیق شهید حسن نیک داودی
49/3/29

چریک فدایی خلق

رفیق شهید مهدی اسحاقی
49/12/1 


چریک فدایی خلق

رفیق شهید محمدرحیم سمایی
49/12/1 


چریک فدایی خلق

رفیق شهید علی اکبر صفایی فراهانی
49/12/26

چریک فدایی خلق

رفیق شهید احمد فرهودی
49/12/26

چریک فدایی خلق

رفیق شهید محمدعلی محدث قندچی
49/12/26

چریک فدایی خلق

رفیق شهید ناصر سیف دلیل صفایی
49/12/26

چریک فدایی خلق

رفیق شهید هادی بنده خدا لنگرودی
49/12/26

چریک فدایی خلق

رفیق شهید شعاع الدین مشیدی
49/12/26

چریک فدایی خلق

رفیق شهید اسکندر رحیمی
49/12/26

چریک فدایی خلق

رفیق شهید غفور حسن پور اصیل
49/12/26

چریک فدایی خلق

رفیق شهید محمدهادی فاضلی
49/12/26

چریک فدایی خلق

رفیق شهید عباس دانش بهزادی
49/12/26

چریک فدایی خلق

رفیق شهید هوشنگ نیری
49/12/26

چریک فدایی خلق

رفیق شهید جلیل انفرادی
49/12/26

چریک فدایی خلق

رفیق شهید جواد سلاحی
50/1/26


چریک فدایی خلق

رفیق شهید خلیل سلمانی نژاد
50/2/18

چریک فدایی خلق

رفیق شهید کاظم سعادتی
50/2/23


چریک فدایی خلق

رفیق شهید امیرپرویز پویان
50/3/3


چریک فدایی خلق

رفیق شهید اسکندر صادقی نژاد
50/3/3

چریک فدایی خلق

رفیق شهید رحمت اله پیرونذیری
50/3/3

چریک فدایی خلق

رفیق شهید بهروز دهقانی
50/3/9

چریک فدایی خلق

رفیق شهید کاظم سلاحی
50/4/14


چریک فدایی خلق

رفیق شهید احمد خرم آبادی
50/4/14

چریک فدایی خلق

رفیق شهید سیروس سپهری
50/6/15


چریک فدایی خلق

رفیق شهید مهرنوش ابراهیمی
50/7/9

چریک فدایی خلق

رفیق شهید منوچهر بهایی پور
50/7/9

چریک فدایی خلق

رفیق شهید چنگیز قبادی
50/7/10

چریک فدایی خلق

رفیق شهید محمدعلی سالمی
50/7/10

چریک فدایی خلق

رفیق شهید سید نوزادی
50/7/10

چریک فدایی خلق

رفیق شهید شاهرخ هدایتی
50/8/19

چریک فدایی خلق

رفیق شهید حسین محمودیان
50/10/6

چریک فدایی خلق

رفیق شهید مرتضی احمدی
50/10/6

چریک فدایی خلق

رفیق شهید مرتضی حاج شفیعیها
50/10/6

چریک فدایی خلق

رفیق شهید مسعود احمدزاده
50/12/11

چریک فدایی خلق

رفیق شهید عباس مفتاحی
50/12/11

چریک فدایی خلق

رفیق شهید مجید احمدزاده
50/12/11

چریک فدایی خلق

رفیق شهید اسداله مفتاحی
50/12/11

چریک فدایی خلق

رفیق شهید حمید توکلی
50/12/11

چریک فدایی خلق

رفیق شهید غلامرضا گلوی
50/12/11

چریک فدایی خلق

رفیق شهید بهمن آژنگ

50/12/13

چریک فدایی خلق

رفیق شهید سعید آریان
50/12/13

چریک فدایی خلق

رفیق شهید عبدالکریم حاجیان سه پله
50/12/13

چریک فدایی خلق

رفیق شهید مهدی سوالونی
50/12/13

چریک فدایی خلق

رفیق شهید علیرضا نابدل

50/12/22

چریک فدایی خلق

رفیق شهید یحیی امین نیا
50/12/22

چریک فدایی خلق

رفیق شهید جعفر اردبیل چی
50/12/22

چریک فدایی خلق

رفیق شهید مناف فلکی
50/12/22

چریک فدایی خلق

رفیق شهید محمد تقی زاده
50/12/22

چریک فدایی خلق

رفیق شهید علی اصغر عرب هریسی
50/12/22

چریک فدایی خلق

رفیق شهید اکبر موید
50/12/22

چریک فدایی خلق

رفیق شهید علی نقی آرش
50/12/22

چریک فدایی خلق

رفیق شهید حسن سرکاری
50/12/22


چریک فدایی خلق

رفیق شهید حسن معصومی همدانی
51/3/31


چریک فدایی خلق

رفیق شهید ناصر فضل اللهی
51/5/2

چریک فدایی خلق

رفیق شهید محمد صفاری آشتیانی
51/5/9

چریک فدایی خلق

رفیق شهید فرخ سپهری
51/5/9


چریک فدایی خلق

رفیق شهید مهدی فضیلت کلام
51/5/9


چریک فدایی خلق

رفیق شهید فرامرز شریفی
51/5/9


چریک فدایی خلق

رفیق شهید فریدون شافعی
51/5/9


چریک فدایی خلق

رفیق شهید محمدرضا خوانساری
51/5/9

چریک فدایی خلق

رفیق شهید احمد زیبرم
51/5/28

چریک فدایی خلق

رفیق شهید اسداله بشردوست
51/9/7

چریک فدایی خلق

رفیق شهید پوران یدالهی
51/11/23

چریک فدایی خلق

رفیق شهید بهروز عبدی
51/11/23

چریک فدایی خلق

رفیق شهید ایرج سپهری
52/6/2


چریک فدایی خلق

رفیق شهید حسن نوروزی
52/10/20

چریک فدایی خلق

رفیق شهید یوسف زرکار
52/11/17

چریک فدایی خلق

رفیق شهید فتحعلی پناهیان (در ظفار)
52/11/

چریک فدایی خلق

رفیق شهید جعفر پناهی
52/11/

چریک فدایی خلق

رفیق شهید مجتبی خرم آبادی
52/12/12

چریک فدایی خلق

رفیق شهید مرضیه احمدی اسکویی
53/2/6


چریک فدایی خلق

رفیق شهید علیرضا شهاب رضوی
53/3/28

چریک فدایی خلق

رفیق شهید حبیب برادران خسروشاهی
53/3/11

چریک فدایی خلق

رفیق شهید عباس جمشیدی رودباری
53/5/2

چریک فدایی خلق

رفیق شهید اعظم روحی آهنگران
53/6/7

چریک فدایی خلق

رفیق شهید عباس کابلی

53/6/14


چریک فدایی خلق

رفیق شهید محمدرضا همتی
53/7/2

چریک فدایی خلق

رفیق شهید ابراهیم پوررضا خلیق
53/11/1

چریک فدایی خلق

رفیق شهید سعید پایان
53/11/1

چریک فدایی خلق

رفیق شهید خشایار سنجری

54/1/23

چریک فدایی خلق

رفیق شهید محمد معصوم خانی

54/1/27
چریک فدایی خلق

رفیق شهید بیژن جزنی

54/1/30


چریک فدایی خلق

رفیق شهید حسن ضیاء ظریفی
54/1/30


چریک فدایی خلق

رفیق شهید محمد چوپانزاده
54/1/30


چریک فدایی خلق

رفیق شهید عزیز سرمدی
54/1/30


چریک فدایی خلق

رفیق شهید سعید کلانتری
54/1/30


چریک فدایی خلق

رفیق شهید عباس سورکی
54/1/30


چریک فدایی خلق

رفیق شهید احمد جلیل افشار
54/1/30

چریک فدایی خلق

رفیق شهید شیرین فظیلت کلام

54/2/1

چریک فدایی خلق

رفیق شهید علی اکبر جعفری

54/2/2

چریک فدایی خلق

رفیق شهید حبیب اله مومنی

54/2/14


چریک فدایی خلق

رفیق شهید محمود نمازی

54/2/20


چریک فدایی خلق

رفیق شهید منصور فرشیدی

54/2/20


چریک فدایی خلق

رفیق شهید حسین سلاحی

 54/3/28


چریک فدایی خلق

رفیق شهید خسرو تره گل

54/3/28


چریک فدایی خلق

رفیق شهید مارتیک قازاریان

54/4/6


چریک فدایی خلق

رفیق شهید محمود عظیمی بلوریان
54/4/6

چریک فدایی خلق

رفیق شهید نزهت السادات روحی آهنگران
54/4/6


چریک فدایی خلق

رفیق شهید یداله زارع کاریزی
54/4/6


چریک فدایی خلق

رفیق شهید عبداله سعیدی بیدختی

54/4/20
چریک فدایی خلق

رفیق شهید زین العابدین رشت چی

54/5/1

چریک فدایی خلق

رفیق شهید جانبخش پایداری

54/5/17

چریک فدایی خلق

رفیق شهید جانبخش پایداری

54/5/17چریک فدایی خلق

رفیق هوشنگ پور کریمی ‏

چریک فدایی خلق

رفیق هوشنگ قربانی کندرودی ‏