برای مطالعه قسمت های مختلف کتاب حماسه مقاومت ، بر روی عنوان هایی که با رنگ آبی مشخص شده اند کلیک کنید.

 

فهرست:

پیشگفتار نویسنده بر چاپ جدید

مقدمه نویسنده بر چاپ جدید

مقدمه (چاپ اول)

بیوگرافی (چاپ اول)

 

فصل 1 - در آغاز جنبش مسلحانه

شکست سکوت و خفقان

اشتباهات ناشی از بی تجربگی

تلاش های پردامنه دشمن برای دستگیری من و رفیق بهروز

توضیحات

 

فصل 2 - دستگیری، شکنجه، بازجویی

چگونگی دستگیری من

شکنجه در زندان شهربانی

در شکنجه گاه اوین

جنبش مسلحانه مزدوران را وحشتزده کرده است

بازهم بازجویی و شکنجه

تصویری از پستی مزدوران

شکنجه و شهادت رفیق بهروز دهقانی

تلاش مذبوحانه سپهبد صمدیان پور، مهره پلیسی رژیم

ادامه بازجویی

ملاقات با رفیق حمید توکلی

مزدوران در اوج درماندگی

ملاقات با رفیق علیرضا نابدل

مهربانی و نرمش، وسیله ای برای از بین بردن روحیه پرخاش جویانه مبارز

اسیر چه کسی است؟

قربانیان فقر و بی خبری

رفیق! پرواز را بخاطر بسپار، پرنده مردنی است

نیروی اراده و ایمان، برتر از نیروی شکنجه

تقویت روحیه رفقا، وظیفه هر مبارز در زندان

توضیحات

 

فصل 3 - زیر زمین شهربانی و خاطراتی از زندگی در سلول انفرادی

زیرزمین شهربانی

یک مبارز هرگز تنها نیست

رفقا سکوت و خاموشی سلول ها را چگونه می شکنند

ما پیروز می شویم

مزدوران به حقارت خود اعتراف می کنند

سرافراز و استوار با تن های شکنجه شده

زندانبان، خلق یا دشمن خلق؟

 روزهای دیگر در سلول

 توضیحات

 

فصل 4 - باز هم اوین

نگاهی به زندگی در اوین

دیداری بزرگ - ملاقات با رفیق مسعود

دیدارهای دیگر با رفقا

توضیحات

 

فصل 5 - در زندان قصر

ایجاد شرایط مرفه در زندان، توطئه ای دیگر برای مبارزین

لابرکینگ، هم بند آمریکایی ما

تهاجمات ما، در دادگاه های رژیم فاشیستی شاه

اعتراض زندانی مصمم و خشمگین،

مسئولین زندان را وادار به تسلیم می کند

سیمایی از جامعه طبقاتی

مبارزه با مزدوران زندان و یادآوری وظایف انقلابی خود

با ضعف های خود، در همه حال مبارزه کنیم

فرار از زندان

تحلیل مقاومت در زیر شکنجه

خطاب به دشمن

توضیحات

 

فهرست راهنمای اسامی